تبلیغات
نشریه اینترنتی گُلی - شنای سوئدی عضلات كمر و شانه را تقویت می كند

شنای سوئدی عضلات كمر و شانه را تقویت می كند

سه شنبه 31 شهریور 1388 12:54 ق.ظ

نویسنده : saman

شنای سوئدی عضلات كمر و شانه را تقویت می كند

بارفیكس ایستاده و شنای سوئدی روی فعالیت عضلات كمر و شانه و دوسربازویی تائثیر مثبت دارد.

غلام حسین لاسجوری، حسن دانشمندی و محمد حسین دانشمندی علیزاده پژوهشی درباره عملكرد عضلات موثر در 3 آزمون كششی بار فیكس، و شنای سوئدی و بارفیكس اصلاح شده روش الكترومایو گرافی انجام دادند.

این پژوهش با هدف برسی مقایسه و عملكرد برخی از عضلات كمر، شانه دوسر بازویی و دلتوئید و سینه ای بزرگ و3 سر بازویی در آزمون كشش بارفیكس شنای سوئدی و اصلاح شده انجام شد.

آزمودنی های پژوهش حاضر را 14 پسر 12 ساله با میانگین قد 3+148 سانتی متر و وزن 4/2+23/39 كیلوگرم و حد اقل دارای شش ماه سابقه ورزشی تشكیل دادند.

عملكرد هر یك از عضلات كمربند شانه با نصب لید و توسط جریان الكتریكی در هنگام آزمون ها ثبت شد و برای تعیین میزان انحراف معیار و اختلاف میانگین درصد كارای عضلات از آزمون استفاده شد بر اساس یافته ها، بیشترین میزان فعالیت عضلات دوسر بازویی و3 سر بازویی در آزمون بار فیكس ایستاده مشاهده شد.

نتیجه این بود كه دو آزمون با فیكس ایستاده و شنای سوئدی بر فعالیت عضلات فوق به یك نسبت تاثیر گذار است. با توجه به موارد بالا و اجرای راحت تر و عدم نیاز به وسیله، شنای سوئدی برای اهداف فوق توصیه می شود.  
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -